ארכיון קטגוריית ’צבי פנטון‘

דברי חכמים בנושא ראש השנה

יום שבת, 19 בספטמבר, 2009

לקראת ראש השנה ה'תש"ע     נכתב והוכן על ידי: צבי פנטון                                                                                                                   תשרי עונת האביב ברוח   חודש ניסן הוא עונת האביב שבחומר, הארץ מתרעננת ושבה לתחייה אחרי עבור החורף אשר הרדים והקפיא אותה ועל האדם מוטל אז להתעסק בחרישה ובזריעה, בעידור ובנטיעה בשדות ובכרמים, להכין יבול לכלכלת כל ימות השנה. חודש תשרי לעומתו ...

מדברי חכמים: ראש השנה

יום חמישי, 17 בספטמבר, 2009

לקראת ראש השנה ה'תש"ע     נכתב והוכן על ידי: צבי פנטון                                                                                                                   תשרי עונת האביב ברוח   חודש ניסן הוא עונת האביב שבחומר, הארץ מתרעננת ושבה לתחייה אחרי עבור החורף אשר הרדים והקפיא אותה ועל האדם מוטל אז להתעסק בחרישה ובזריעה, בעידור ובנטיעה בשדות ובכרמים, להכין יבול לכלכלת כל ימות השנה. חודש תשרי לעומתו ...

פרשת ניצבים וילך: לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וגו' (ל', י"ב)

יום שבת, 12 בספטמבר, 2009

נכתב על ידי: צבי פנטון   בדעת זקנים מבעלי תוספות: "מ"י  י"עלה  ל"נו  ה"שמימה" ראשי תבות מילה, רמז שבזכות המילה עלה משה לשמים לקבל תורה. ובבעל הטורים מי יעלה לנו השמימה ראשי תיבות מילה וסופי תיבות י-ה-ו-ה. ויש לפרש הכוונה: אל יטעה האדם לומר שאפשר לקיים את התורה כאשר עולים השמימה כמשה ...

פרשת כי תצא

יום שבת, 5 בספטמבר, 2009

  ז' אלול: ר' אליהו ב"ר משה חיים אבי הבא"ח, תרי"ט י"ג אלול: ר' יוסף חיים מבגדאד ה"בן איש חי", תרס"ט [100 שנה לבא"ח] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נכתב על ידי: צבי פנטון סמיכות מחיית עמלק ל"כי תבא אל הארץ" יובן, בס"ד, כי על ידי מחיית עמלק יהיה יחוד בחינת שם "הוי'ה" ב"ה ו "אדנ'י" בשלימות, ...

פרשת שופטים

יום שישי, 21 באוגוסט, 2009

לע"נ רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל, ג' באלול תרצ"ה נכתב על ידי: צבי פנטון   ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם  (דברים י"ז, ט')    זו לשון הרב: "נ"ל כהן דן ע"פ ראיות שמברר דבריו, ושופט ע"פ כח המשפט בהכרה שלמה, דוגמת סימנים וטביעת עין בחושים. וזהו "חריף ומקשה" {הוא ...

פרשת ראה:שבת מברכין ערב ראש חודש

יום חמישי, 13 באוגוסט, 2009

נכתב על ידי: צבי פנטון ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה [י"א, כ"ו] הפרשה הקודמת ,עקב" מסתיימת בהבטחה גדולה לישראל "פחדכם ומוראכם יתן ה' אלקיכם על פני כל הארץ". אולם הבטחה זו מותנית בכך,שישראל ישמרו את מצות התורה, ויהיו ראויים להיקרא "עם ה' ". לכך מתכוון הכתוב בתחילת פרשתנו: "ראה אנכי ...

שבת נחמו-ואתחנן

יום חמישי, 30 ביולי, 2009

בס"ד                                                              שבת נחמו                              מנחם אב תשס"ט   נכתב על ידי: צבי פנטון     ואתחנן ~~~~~~~~~~        ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר (ג' כ"ג) לכאורה תיבת "לאמר" מיותרת ומסביר רבי יעקב דוד מאמשינוב: משה התחנן ובקש כאשר יהיה לישראל חלילה עת צרה ויתפללו "לאמר" כלומר רק באמירה בעלמא ללא כוונת הלב, בכל זאת שיקבל תפילתם.   ה"קדושת לוי" ...

שורש הגאולה בצער על הגלות-פרשת דברים

יום רביעי, 22 ביולי, 2009

ד                                                                                                                   מנחם אב   תשס"ט מספר 403                                                                                                                   שנה תשיעית דברים ~*~*~*~*~*~*~*~*~ שורש הגאולה בצער על הגלות*   אנו קוראים בפרשתנו: "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א', י"ב)   ישנו קשר מהותי ופנימי בין פרשתנו למגילת איכה.   משה מוכיח את בני ישראל: "איכה אשא לבדי טרחכם" – מלמד שהיו טרחנין, "ומשאכם" – משלמד שהיו אפיקורסין. "וריבכן" – מלמד ...

פרשת מטות מסעי

יום חמישי, 16 ביולי, 2009

      נכתב על ידי: צבי פנטון   וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור...(ל' ב') משה רבינו הורה לבני ישראל להיות דבקים במידותיו של הקב"ה. מצינו בחז"ל (זוהר ח"ב קכב, ב) מאן דזעיר הוא רב ומאן דרב הוא זעיר. נמצא שצריך האדם להשפיל את דעתו לפני ה' ובדרך זו ילך כל הימים, ואז ...

פרשת פנחס

יום חמישי, 9 ביולי, 2009

  מברכך ברוך..... נכתב על ידי : צבי פנטון  בחור צעיר הגיע אל הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, על מנת לקבל ממנו ברכה, כדי שלא יצטרך ללכת לצבא הרוסי. האפשרות לא להתגייס היתה כמעט בלתי אפשרית, וביחוד אם השלטונות ידעו שהמגויס הינו יהודי. במהלך השיחה שאל אותו רבי חיים עוזר: "האם אתה לובש ...

פרשת פנחס

יום רביעי, 8 ביולי, 2009

קברי אלעזר ופנחס נכתב על ידי: צבי פנטון פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי (במדבר כ"ה, י,א)   "נגד מה שהיו השבטים מבזים אותו: 'ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו לע"ז, הרד נשיא מישראל'! בא הכתוב וייחסו ...

פרשת בהר -וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר [כ,ה, א']

יום שישי, 15 במאי, 2009

נכתב על ידי: צבי פנטון   חזק חזק ונתחזק רפואה שלימה לכל חולי ופצועי עמנו ירושלים הה"ק תו"ת, בב"א                 הכוונה דבהר סיני  שלמדין לכל התורה שנאמרו בסיני שודאי פירושו אף על המצוות שנצטוו מתחלה לפני מתן תורה. שמ"מ החיוב לקיימם הוא דווקא מצד שנצטווינו בסיני ע"י משה רבנו, וכמפורש ברמב,ם הלכות מלכים פ"ח הי"א ...

לימי הספירה- אבי"ר יעק"ב – אותיות רב"י עקיב"א

יום שישי, 15 במאי, 2009

  מטבע ממרד בר כוכבא המציג את ארבעת המינים ומסביב הכיתוב 'לחרות ירושלם' בכתב עברי קדום. ארבעת המינים מוצגים לשיטת רבי עקיבא - רק אחד מכל מין (גם הדס וערבה), ומכאן שאנשי בר כוכבא נטלו ארבעת המינים לשיטת מדריכם הרוחני והדתי. נכתב על ידי צבי פנטך יום תפארת שבנצח הדברים מבוססים על המקורות כמובן ...